Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
GIÁ TRỊ COPEPTIN VÀ TROPONIN T ĐỘ NHẠY CAO TRONG CHẨN ĐOÁN SỚM NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP

Lương Võ Quang Đăng*, Võ Thành Nhân**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Nhồi máu cơ tim (NMCT) cấp là một trong những nguyên nhân gây tử vong cao ở các bệnh nhân (BN) nhập viện hằng năm. Việc chẩn đoán chính xác và sớm nhồi máu cơ tim ngay những giờ đầu mang lại nhiều lợi ích cho BN.

Mục tiêu: Xác định giá trị của Copeptin và hs-Troponin T trong chẩn đoán sớm NMCT cấp.

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang trên 70 BN nhập viện liên tiếp có triệu chứng đau ngực nghi ngờ hội chứng mạch vành cấp xuất hiện dưới 12 giờ. Mỗi BN được lấy 2 mL máu lúc nhập viện để đo nồng độ Copeptin và hs-Troponin T. Chẩn đoán cuối cùng của các BN được ghi nhận từ hồ sơ bệnh án.

Kết quả: 49 BN (70%) được chẩn đoán là NMCT. Copeptin và hs-Troponin T tăng cao có ý nghĩa thống kê ở nhóm NMCT hơn nhóm không NMCT. Copeptin và hs-Troponin T tăng sớm ở các BN NMCT đến sớm ngay khi nồng độ Troponin I còn trong giới hạn bình thường. Diện tích dưới đường cong ROC trong chẩn đoán NMCT cấp của Copeptin là 0,874 và hs-Troponin T là 0,954. Độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị tiên đoán dương và âm của Copeptin ở mức 21,84 pmol/L lần lượt là: 87,8%; 81,0%; 91,5% và 73,9%; và của hs-Troponin T ở mức 21,7 ng/L lần lượt là: 98,0%; 85,7%; 94,1% và 94,7%. Khi kết hợp với Troponin I ở mức 80 ng/L, Copeptin nâng độ nhạy và giá trị tiên đoán âm lên cao tương đương với hs-Troponin T.

Kết luận: Copeptin, khi kết hợp với Troponin I, và hs-Troponin T có giá trị cao trong chẩn đoán sớm NMCT cấp.

ABSTRACT :

Background: Acute myocardial infarction (AMI) is one of the leading causes of death in hospitalized patients annually. The early and precise diagnosis of AMI in the first few hours gives patients more benefits.

Objectives: To determine the value of Copeptin and hs-Troponin T in early diagnosis of AMI.

Method: We conducted a cross-sectional study in 70 consecutive admitted patients having chest pain for less than 12 hours, which suspected of acute coronary syndrome. 2 mL of blood was drawn on admission to measure Copeptin and hs-Troponin T levels. The final diagnosis was collected from the patient chart.

Results: AMI were finally diagnosed in 49 (70%) cases. Copeptin and hs-Troponin T levels were significantly higher in AMI groups than patients with other diagnoses. Copeptin and hs-Troponin T levels also increased in AMI patients admitted early when Troponin I level was still in normal range. Area under the ROC curve in AMI diagnosis of Copeptin was 0.874 and hs-Troponin T was 0.954. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive value of Copeptin at the level of 21.84 pmol/L were 87.8%, 81.0%, 91.5%, and 73.9%, respectively; and hs-Troponin T at the level of 21.7 ng/L were 98.0%, 85.7%, 94.1% and 94.7%, respectively. When combined with Troponin I at the level of 80 ng/L, Copeptin increased the sensitivity and negative predictive value as high as that of hs-Troponin T.

Conclusion: Copeptin, when combined with Troponin I, and hs-Troponin T have high value in early diagnosis of AMI.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF