Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA THÂN NHÂN BỆNH NHI TẠI KHOA KHÁM BỆNH - BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I

Huỳnh Văn Bạn, Trần Thị Thuận và cộng sự

TÓM TẮT :

Mục tiêu cuả việc nghiên cứu nầy nhằm khảo sát các tỉ lệ hài lòng cuả thân nhân bệnh nhi tại khoa khám bệnh về cách tổ chức, phục vụ và tinh thần, thái độ cuả CB Y tế tại Bệnh viên Nhi Đồng I. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang, khảo sát 250 thân nhân đưa bệnh nhi đến khám bệnh. Kết quả khảo sát cho thấy thân nhân bệnh nhi rất hài lòng về các vấn đề trên, tuy nhiên Bệnh viện cần tăng cường thêm số lượng phòng khám và ghế ngồi chờ do bệnh nhi quá tải.

ABSTRACT :

The objective of study to determine the percentage of the satisfy of pediatric patients' relatives at outpatient department about the organization, the services and attitude of health workers at Children Hospital No. 1. This is a cross-sectional survey in 250 patients' relatives at outpatient department. The result indicates that they are very satisfy on the above issues, however Children Hospital No.1 needs to have more rooms and seats to solve the overload.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF